XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX202 v2.4.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 3 days 09:14:53
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
sa7svr@ssa.se